Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Poperinge, uiterlijk tegen vervaldatum zoals vermeld op de factuur.

2. Alle verzendingen gebeuren op risico van de bestemmeling, zelfs indien de verzending gebeurt met transportmiddelen eigendom van de firma.

3. Iedere betwisting kan slechts geldig zijn voor zover ze overgemaakt wordt binnen acht dagen na ontvangst van de verzending. Modellen door u bezorgd worden slechts tot 8 dagen na levering bewaard.

4. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling – B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingselement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. , Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel : 050 32 35 95 en fax : 050 45 60 74). Deze
clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, ongeacht om welke reden, heeft de verkoper het recht onmiddellijk en definitief de uitvoering en de verzending van de goederen in bewerking stop te zetten en onmiddellijk de betaling te eisen van de reeds geleverde goederen evenals van de goederen in bewerking en de lopende overeenkomsten post hoc als nietig te beschouwen en dit zonder in-morastelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde schade vergoedingen of intresten.

6. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn. In geval van vertraging van betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot de volledige betaling ervan, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper.

7. Elke factuur niet betaald op de vervaldatum brengt zonder enige andere sommatie dan deze clausule een intrest op van 15% per jaar. Bijzonder voorwaarden : bij gehele of gedeeltelijke niet –betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na
vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 124 euro en een maximum 1.860 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

8. Elke officiële wijziging van lonen en salarissen alsook van prijzen die rechtstreeks de kostprijs beïnvloeden kunnen een prijsherziening
verrechtvaardigen, zelfs als de opdracht reeds in het stadium van de uitvoering is.